[Tournoi Maison - Outpost Bruxelles - Mardi 6 Juin]